2019-09-20

WNIOSEK o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Załącznik Nr 1

                                                                                                         do zasad udostępniania informacji sektora publicznego w Miejskim Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabaływ Katowicach  w celu ich ponownego  wykorzystywania

 

WNIOSEK

o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

Nazwa podmiotu zobowiązanego1):

 

 

I. Informacje o wnioskodawcy

·  I.A. Wnioskodawca

Imię i nazwisko/nazwa:

 

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej:

 

 

·  I.B. Pełnomocnik

Imię i nazwisko/nazwa:

 

 

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej:

 

 

 

II. Zakres ponownego wykorzystania udostępnianej informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnoszę o:

·  II.A. udostępnienie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana

 

 

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

 

 

·  II.B. wykorzystanie informacji sektora publicznego już udostępnionej lub przekazanej

 

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

 

 

Warunki na jakich informacje mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia lub przekazania informacji:

 

 

 

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

·  cel komercyjny

 

określenie rodzaju działalności w której informacje będą ponownie wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

 

 

·  cel niekomercyjny

 

określenie rodzaju działalności w której informacje będą ponownie wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

 

 

 

 

 
 
 

IV. Okres przez który informacja będzie ponownie wykorzystywana
w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym

 

V. Sposób i forma przekazania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania

 

V. A. Sposób przekazania informacji:          odbiór osobisty,          przesłać pocztą,          przesłać środkami komunikacji elektronicznej

 

V.B. Sposób przygotowania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):

      

       kopia na papierze,           płyta DVD,           płyta CD,              inny nośnik:

 

 

V.C. Forma przekazania informacji:       tekst,        obraz/grafika,         dźwięk (nie dotyczy wydruku),        audiowizualna (nie dotyczy wydruku)

 

 

 
 
 

V.D. Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku
niewskazania formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym)2):

 

Miejscowość i data sporządzenia wniosku                                                         Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nazwa podmiotu zobowiązanego– podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352);

 

2) Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym)– format zgodny z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się